Baza prac i narzędzi diagnostycznych z psychologii muzyki

Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Herbert D. Wing, Standardised Tests of Musical Intelligence, Test Inteligencji Muzycznej

Imię i nazwisko autora
(w wypadku adaptacji także imię i nazwisko autora adaptacji)
Herbert D. Wing, adaptacja: Maria Manturzewska (1960), zespół pod kierunkiem Barbary Kamińskiej (1980)
Nazwa narzędzia
(w wypadku adaptacji – nazwa oryginalna oraz nazwa adaptacji polskiej)
Standardised Tests of Musical Intelligence, Test Inteligencji Muzycznej
Wydawca, rok i miejsce wydania

Sheffield Training College, Sheffield 1960

Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Warszawa 1968

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Instytut Pedagogiki Muzycznej, Warszawa 1980

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2014
podręcznik: Herbert D. Wing, Test Inteligencji Muzycznej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2014

Co narzędzie bada

słuch analityczny i wysokościowy, pamięć melodyczną oraz zdolności do oceny estetycznej struktur muzycznych (wybór lepszego z dwóch wykonań – wrażliwość estetyczna na rytm muzyczny, harmonię, dynamikę, poczucie frazy muzycznej)

Populacja, dla której jest przeznaczone
(w tym wiek badanych)

dzieci i młodzież powyżej 9 roku życia, uczniowie szkół ogólnokształcących i muzycznych, osoby dorosłe; w trybie indywidualnym można badać młodsze dzieci

Opis narzędzia
(budowa – liczba części, pozycji, zadań; charakter – kwestionariusz samoopisu, test papieru i ołówka, test oparty na percepcji słuchowej itp.; inne istotne właściwości)

Test obejmujący dwie części:
I mierząca podstawowe percepcyjne zdolności muzyczne, podzielona na skale I-III zawierające łącznie 80 zadań
II mierząca smak muzyczny, podzielona na skale IV-VII, zawierające łącznie 56 zadań

Materiały wchodzące w skład narzędzia

podręcznik, arkusz testowy, klucz, płyta CD

Orientacyjny czas badania

Część I 25 minut
Część II 35 minut

Dane psychometryczne
(trafność, rzetelność, normy, inne – co obliczono, dla jakich populacji są normy)

obliczono trafność, rzetelność, normy dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz dla kandydatów do szkół muzycznych z podziałem na osoby z przygotowaniem i bez przygotowania muzycznego, a ponadto dla gimnazjalistów i osób dorosłych bez wykształcenia muzycznego

Gdzie i przez kogo narzędzie było dotychczas stosowane
(z informacją bibliograficzną o publikacjach)

Barbara Kamińska, Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania, 1998

Maria Manturzewska, Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych, 1975

Białkowski A. Aspiracje uczniów średnich szkół muzycznych i ich uwarunkowania. Niepublikowana praca doktorska, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1987.

Gryko E. Rozwój zdolności muzycznych u dzieci i młodzieży olsztyńskich szkól ogólnokształcących. Niepublikowana praca magisterska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1976.

Kotarska H. (1977) Predyktory powodzenia w nauce solfeżu, w: Dorobek i perspektywy rozwoju psychologii i pedagogiki muzyki w PRL. „Zeszyty Naukowe” 5, cz. I. Warszawa, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, s. 116-125.

Kotarska H. Testy muzyczne w Polsce, w: Psychologia muzyki. Problemy, zadania, perspektywy. Materiały z Międzynarodowego Seminarium Psychologów Muzyki, Radziejowice 24-29 września 1990 r., K. Miklaszewski, M. Meyer-Borysewicz (red.). Warszawa 1991, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Instytut Pedagogiki Muzycznej, s. 382-394.

Kotarska H., Kamińska B. Metody pomiaru i oceny zdolności oraz osiągnięć muzycznych, w: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, M. Manturzewska, H. Kotarska (red.). Warszawa 1990, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 83-114.

Manturzewska M. Psychologiczne warunki osiągnięć pianistycznych. Wrocław 1969, Ossolineum

Manturzewska M. Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych. Warszawa 1974, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego. Seria „Materiały do psychologii muzyki,” z. 3.

Manturzewska M. H. D. Wing Test Inteligencji Muzycznej Standardized Tests of Musical Intelligence. Podręcznik tymczasowy. Warszawa 1968, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego.

Manturzewska M. Test inteligencji muzycznej Herberta D. Winga Standardized Tests of Musical Intelligence. Podręcznik tymczasowy, wyd. II. poprawione i uzupełnione. Warszawa 1980, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

Manturzewska M. H. D. Wing Test Inteligencji Muzycznej Standardized Tests of Musical Intelligence. Wyniki badań uczniów warszawskich szkół muzycznych. Warszawa 1972, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego.

Sękowski A. Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych. Warszawa, Kraków, Wrocław 1989, Ossolineum.

Shuter-Dyson R. (1968) Psychologia uzdolnienia muzycznego, przeł. E. Głowacka, K. Miklaszewski. Warszawa 1986, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szubertowska E. Muzyczna aktywność własna młodzieży a świadoma percepcja muzyki na przykładzie badań w środowisku bydgoskim. Niepublikowana praca doktorska, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina, Warszawa 1987.

Wasiak B. Zdolności muzyczne dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i z pogranicza niedorozwoju umysłowego. Niepublikowana praca doktorska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.

Wierszyłowski J. Odtwórcze zapamiętywanie u muzyków solistów. Warszawa 1969, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, z. 123.

Wierszyłowski J. Psychologia muzyki. Warszawa 1979, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wierszyłowski J. Z badań nad odtwórczym zapamiętywaniem u skrzypków i pianistów. „Muzyka“ 1966, 3-4.

Wierszyłowski J. Znaczenie pamięci w odtwórczości muzycznej. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1969.

Wing H. Testy zdolności muzycznych, przeł. A. Rakowski. Maszynopis w Międzywydziałowej Katedrze Psychologii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Informacje o dostępności narzędzia

Do nabycia w Dziale Nauki i Wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest sprzedawany szkołom wszystkich typów i stopni, nauczycielom muzyki i psychologom. Wcześniejsze wydania testu do wglądu w Zakładzie Psychologii Muzyki UMFC.

Załączniki Arkusz odpowiedzi (pdf)
Przykłady muzyczne (mpeg, 4.5 MB)